Skip to content; Access key q.
началопрограма на председателя на ус на оец
01.01.1970

Програма на председателя на УС на ОЕЦ

за осъществяване целите на Евангелския алианс

за периода 2017-2018г.

Като отчитам важната роля на сдружение „Обединени евангелски църкви” в духовния живот на България, представям моята програма за дейността и целите на ОЕЦ за периода 2017-2018г.

 

I. ЦЕЛИ НА ОЕЦ.

Бих искал заедно, в братско единодушие и духовно съработничество, през следващите две години ОЕЦ да продължи:

 

1.   Да служи за сближаване и сплотяване на евангелските деноминации в  страната.

 1. Да мотивира единодействие и целеустременост в членовете на Евангелския алианс за изграждане на Божието царство в страната.
 2. Да координира и популяризира различни инициативи на деноминациите и парацърковните организации (мисии, сдружения, фондации, духовни училища и издателства) в прославяне на Божието име и насърчаване на Христовата църква в пътя на вярата.
 3. Да насърчава към сближаване и братско общение духовните служители от различните деноминации във всички градове на страната.
 4. Да съдейства за преодоляване на възникващи различия между отделни членове на Алианса.
 5. Да насърчава и популяризира различните образователни програми на ВЕБИ и другите надденоминационни духовни училища.
 6. Да защитава членовете на Алианса от атаки и нападки, идващи от различни посоки.
 7. Да създава и употребява контакти в средствата за масова информация, с цел популяризиране на вярата в Бога и промяна образа на евангелската църква в страната.
 8. Да показва пастирска загриженост и взаимопомощ към българските вярващи и църквите извън страната.
 9. Да продължи да поддържа близки взаимоотношения с голямото европейско и световно евангелско семейство.
 10. Да представлява българския евангелизъм пред другите вероизповедания, пред невярващите в света и пред държавата.
 11. Да отбележи по подобаващ начин 500-годишнината от началото на Реформацията.

 

И всичко това:

 • Без ОЕЦ да замества или да обезличава отделните деноминации.
 • Без ОЕЦ да се намесва в духовния живот на отделните членове.
 • Без ОЕЦ да фаворизира който и да е от своите членове.
 • Без ОЕЦ да изземва функциите и призванието на местните църкви.

 

II. СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ОЕЦ

Във връзка с поставените цели предлагам ОЕЦ да използва следните средства за тяхното постигане:

 

 1. Като открива и насърчава потенциала на eвангелизма в България за изграждане на Божието царство.
 2. Като провежда нарочни заседания с асоциираните членове с цел разширяване и задълбочаване на взаимоотношенията и сътрудничеството с тях.
 3. Като мотивира и насърчава към по-голяма активност различните отдели в Алианса като женския отдел, младежки отдел, комитета за основаване на църкви, служението в затворите и др.
 4. Като съдейства за възстановяване и сформиране на нови отдели в Алианса като: братско общение, семейно служение, общение на юристите, на медиците, на работещите в образователната система, в армията, на бизнесмените, на културните дейци в деноминациите, на спортистите, на хора в неравностойно положение...
 5. Като организира общоевангелски молитвени събрания, конференции и обучителни семинари.
 6. Като подобри организирането на ежегодната Молитвена седмица с оглед провеждането й в подходящо и удобно време.
 7. Като реагира адекватно и своевременно (не постфактум, а като бъде проактивен) на значими и актуални духовни, обществени, социални и политически събития в страната и по света.
 8. Като разчита на активността на различни комисии (етична, доктринална, медийна и др.).
 9. Като изготви етичен кодекс където да бъдат разгледани въпроси като кръщения, ръкополагания, преминаване на служители и църкви от една деноминация в друга, дисциплинарни наказания прилагани в деноминациите и др.
 10. Като си сътрудничи активно с авторите, издателите и разпространителите на християнска литература.
 11. Като периодично актуализира и популяризира календара на евангелските събития с национално значение.
 12. Като протегне ръка на общение и сътрудничество към други евангелски общества и служения, които също са част от евангелизма в България.
 13. Като продължи да представлява евангелската общност в Националния Съвет на религиозните общности в България (НСРОБ), пред Дирекция по вероизповеданията, Парламентарната комисия по вероизповеданията и правата на човека.
 14. Като продължи своето активно участие в Генералната асамблея на Европейския евангелски алианс (ЕЕА) и Световния евангелски алианс (WЕА).
 15. Като създаде мисионерска мрежа с цел сътрудничество, информиране и координиране на мисионерските отдели на деноминациите.
 16. Като осъществява контакти с ръководителите на българските църкви извън страната с цел близко общение с вярващите в България.
 17. Като насърчава своите членове да подкрепят финансово дейността на Алианса и като бъде съзнателен и отговорен в изразходването на средствата и напълно прозрачен в тяхната отчетност.
 18. Като търси духовна и материална подкрепа от сродни християнски движения и организации извън страната.
 19. Като популяризира ОЕЦ, участвайки в различни междурелигиозни дейности и инициативи, които не са в разрез с вярата и съвестта на евангелските християни.
 20. Като използва и насърчава използването на всички видове съвременни комуникации и възможности във виртуалното пространство за споделяне на Евангелието и разширяване на Божието царство.
 21. Като през цялата 2017г. организира и насърчава провеждането на богослужения, семинари, конференции, концерти, изложби и др. общоевангелски прояви в гр. София и страната във връзка с 500-годишнината от началото на Реформацията.

 

III. В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пророкуваното лично от Христос и от Неговите апостоли, че в последно време ще настанат все по-трудни дни (Лука 21:10-12; 2 Тимотей 3:1-5), налага ние, евангелските вярващи да стоим все по-близко един до друг и да бъдем все повече заедно. Аз вярвам, че свързани чрез Святия Дух в единство и братска любов, като евангелски вярващи можем да постигнем много повече за Божието царство в страната ни, отколкото сами като личности, като църкви и дори като деноминации.

 

Искам да припомня и думите на апостол Павел, който пише: „И така, аз, затворник в Господа, ви моля да водите живот, достоен за званието, към което бяхте призовани, със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, с поносимост един към друг в любов и се стараете в свръзката на мира да опазите ЕДИНСТВОТО В ДУХА. Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви: един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички. А на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал“ (Ефес.4:1-7).

 

С вяра в Божията благодат и разчитайки на молитвената подкрепа и доброто сътрудничество от страна на всички членове на ОЕЦ, декларирам своята готовност, през следващите две години да служа като председател на УС на ОЕЦ.

 

Бог да благославя  ОБЕДИНЕНИ  ЕВАНГЕЛСКИ  ЦЪРКВИ!

 

Пастор Румен Борджиев

Председател на УС на ОЕЦ в БългарияИстория на протестанството