Skip to content; Access key q.
началоотдели на оецслужение в затворите

Служение в затворите

ОТДЕЛ КЪМ ОЕЦ ЗА РАБОТА
СРЕД ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА В БЪЛГАРИЯ


Отделът към ОЕЦ за работа сред лишените от свобода в България e създаден през 1998 г.

Целта на отдела е да оказва духовна грижа и подкрепа на лишените от свобода, като им помага чрез вяра в Бога, преосмисляйки своето поведение и начин на живот да полагат ново начало на своя житейски път, съгласно думите на Божието слово „Ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни” (Йоан 8:36). Помощ, чрез която да намерят духовната свобода и излизайки от затвора да бъдат наистина свободни.

Отделът осъществява своето служение в около 20 затвора и затворнически общежития, като над 50 доброволци напълно безвъзмездно всяка седмица съблюдавайки законовите разпоредби за този род заведения, полагат грижа за духовното преобразяване на отделените от семействата си и обществото хора.

Грижата към лишените от свобода се осъществява главно чрез провеждане на общи богослужения, както и в лични срещи и разговори с пожелалите това. На всички желаещи се предоставят Библии и духовна литература.

За повярвалите в Бога и покаялите се за своите грехове и престъпления се предоставя и възможността да влезнат в заветни отношения с Господа чрез приемане на кръщение.

Отделът се стреми да подпомага не само духовно, но на затворници в крайно материално затруднение чрез различни благотворителни инициативи оказва и социална помощ. Според финансовата си възможност отделът оказва подкрепа на някои от излизащите на свобода.

За добрата дейност на отдела и постигнатите положителни резултати през годините свидетелстват администрацията, социални работници, както и охранителният състав на затворите.

Убедени, че това служение активно допринася за изграждане на Божието царство в страната, и вярвайки в думите на Христос: „Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя, на Мен сте го направили” (Мат. 25:40), служителите от отдела декларират готовност да продължат да инвестират таланти, сили и средства и да съдействат за довеждането на много затворници в България до духовната свобода на Бога.

 

_________________________

За контакти:

п-р Румен Борджиев
координатор на отдела
E-mail: bordjiev@abv.bg

 



История на протестанството